SIGA klokkenluiderssysteem

Bij SIGA hebben we ons verplicht tot een ethisch zakelijk gedrag en tot naleving van alle geldende wetten. Continue verbetering en het waarderen van fouten als waardevol vormen vaste onderdelen van de SIGA-cultuur. Daarom heeft SIGA een meldpunt opgericht waar klokkenluiders in vertrouwen expliciete informatie over inbreuken op wetten en regels kunnen melden. Dit is in overeenstemming met EU-richtlijn 2019/1937.

Wie kan een klokkenluider zijn?

Interne en externe personen (medewerkers, sollicitanten, voormalige medewerkers, leveranciers, klanten, enz.)

Wat zijn de mogelijke redenen voor het melden van misstanden overeenkomstig EU-richtlijn 2019/1937?

Misdrijven op het gebied van corruptie, mededingingsrecht en witwassen van geld, alsmede inbreuken op technische voorschriften of schendingen van milieuvoorschriften, inbreuken op de arbeidswetgeving, enz.

Wordt de klokkenluider beschermd?

Ja, personen die beschermd worden zijn:

• Personen die de informatie verstrekken

• Personen die voorwerp van een melding zijn

• Personen die betrokken zijn bij de melding

Personen met een geheimhoudingsplicht, zoals artsen of advocaten, zijn hiervan uitgezonderd.

Deze personen moeten worden beschermd tegen ontslag, demotie en andere vormen van discriminatie.

Wat gebeurt er met de klokkenluider?

Het meldpunt houdt de identiteit van de klokkenluiders en van de personen die voorwerp van een melding zijn of die anderszins in de melding zijn genoemd, vertrouwelijk. Het meldpunt houdt zich het recht voor om de melding na grondig onderzoek door te sturen naar het bevoegde ressort (bv. de administratie) om de melding rechtstreeks met de verantwoordelijke afdeling te bespreken.

Hoe reageert SIGA op ontvangen meldingen?

SIGA zal binnen een redelijke termijn (doorgaans 3 maanden) maatregelen nemen en de klokkenluider informeren over de maatregelen.

Als jij een concrete inbreuk op een wet of regel wilt melden, vul dan het formulier in.

Welkom op de SIGA-website . om inhoud voor uw geografische zone te bekijken.